ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.1 ประกาศประกวดราคา อ 4-2560

1.2 เอกสารแนบท้าย อ 4-2560

1.3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.4 บัญชีจัดสรร 2017