ร่าง ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)