ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช