ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หม้อนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไฟฟ้าแบบไอน้ำ (Autoclave) ขนาดความจุ 90 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม