ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเครื่องส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร (รังสิต)

รายละเอียดเพิ่มเติม