วันที่ 16 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จร่วมกับหน่วยงานราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายละเอียดเพิ่มเติม