ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม