วันที่ 14 มีนาคม 2560 นางปณภัช กระจ่างศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตัวแทนสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

รายละเอียดเพิ่มเติม