วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายชาลี สิตบุศย์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทส เลขานุการ และคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียดเพิ่มเติม