วันนี้ 15 มีนาคม 2560
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเยี่ยมชมผลงานเด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร” ณ โรงแรมเดอะโขทัย ลัคชูรี่ ดีไซน์ โฮเทล อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ 15 มีนาคม 2560 นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเยี่ยมชมผลงานเด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร” ณ โรงแรมเดอะโขทัย ลัคชูรี่ ดีไซน์ โฮเทล อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มปคระสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การบริหารจัดการกลุ่มและเสริมสร้างภาวะผู้นำ และร่วมกันกำหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป โดยผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น 177 คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทั้งในส่วนกลาง ระดับเขต และจังหวัด