เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ พร้อม พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการป้องกันและช่วยเหลือภัยแล้ง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสมโดยใช้ Agri-Map ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชัยนาท อ่างทอง และสิงห์บุรี ณ จ.ชัยนาท

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ พร้อม พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการป้องกันและช่วยเหลือภัยแล้ง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรที่ไม่เหมาะสมโดยใช้ Agri-Map ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชัยนาท อ่างทอง และสิงห์บุรี ณ จ.ชัยนาท โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ สถานการณ์เพาะปลูก และการดำเนินการตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2559/2560 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นเดินทางไปยังแปลงปลูกถั่วลิสง ต.ธรรมมามูล อ.เมือง และพื้นที่ปลูกข้าว ต.แพรกศรีราชา อ.สวรรคบุรี จ.ชัยนาท เพื่อพบปะเกษตรกร