10 มีนาคม 2560
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุม คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยมี นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ