ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๓ ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผีเสื้อมวนหวาน


ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๖๓ ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ผีเสื้อมวนหวาน (Fruit Piercing Moths)

            เตือนเกษตรกรชาวสวนผลไม้ทุกภาคของประเทศไทย เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ผีเสื้อมวนหวานอย่างต่อเนื่อง จากประวัติการระบาดของผีเสื้อมวนหวานที่ผ่านมาพบเข้าทำลายสวนผลไม้ในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่มีผลไม้กำลังสุกแก่ใกล้เก็บเกี่ยว และสามารถเข้าทำลายผลไม้เศรษฐกิจสำคัญหลายชนิด เช่น เงาะ ลำไย ลองกอง มังคุด ส้ม ส้มโอ โดยดูดกินน้ำหวานในผลไม้สุกเป็นอาหาร โดยผลที่ถูกผีเสื้อเจาะทำลายมักมีรอยเป็นวงสีน้ำตาลมีน้ำเยิ้มออกมาจากรอยเจาะ ต่อมาผลเน่าและร่วงลงดิน ดังนั้น ขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากพบผีเสื้อมวนหวานหรือร่องรอยผลไม้ถูกผีเสื้อมวนหวานเข้าทำลาย ให้รีบแจ้งหรือขอคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อดำเนินการหาแนวทางป้องกัน ควบคุมและกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Othreis fullonia Clerck

วงศ์  :   Noctuidae

อันดับ  :   Lepidoptera

ชื่ออื่น  :   -

รูปร่างลักษณะ
            ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดใหญ่ ปีกคู่หน้ามีสีน้ำตาลปนเทา ปีกคู่หลังมีสีเหลืองส้ม ขอบปีกด้านนอกสีดำ และกลางปีกมีแถบสีดำคล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยวข้างละ ๑ อัน เมื่อกางปีกทั้งสองข้างมีขนาดประมาณ ๘.๕๐ - ๙ เซนติเมตร ทำลายผลไม้โดยใช้งวงปากที่แข็งยาวประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร แทงเจาะทะลุผิวเปลือก และดูดกินน้ำหวานในผลไม้สุกเป็นอาหาร ผลที่ถูกผีเสื้อเจาะทำลายมักมีรอย เช่น ผลลองกอง เป็นวงสีน้ำตาล มีน้ำเยิ้มออกมาจากรอยเจาะ ต่อมาผลเน่าและร่วงลงดิน ตัวเต็มวัยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ บนใบพืชได้ครั้งละประมาณ ๑๐๐ ฟอง ไข่ทรงกลมสีเหลืองเขียวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ มิลลิเมตร ระยะไข่ ๓ - ๔ วัน ที่อุณหภูมิ ๒๘ - ๓๐ องศาเซลเซียส หรือสภาพอบอุ่นจากนั้นจึงฟักเป็นตัวหนอน ตัวเมียตลอดชีวิตวางไข่ ได้ ๗๕๐ ฟอง ตัวหนอนมีสีเขียวใสยาวประมาณ ๐.๕ เซนติเมตร หนอนมี ๗ ระยะ เมื่อหนอนโตเต็มที่จะมีสีน้ำตาลปนดำ ด้านข้างของท้องปล้องที่ ๒ และ ๓ จะมีลายวงกลมสีขาวและส้ม นอกจากนี้ ยังมีจุดขาวแดงอมส้ม และฟ้าซึ่งเป็นจุดเล็กๆกระจายอยู่ทั่วตัวระยะหนอน ๑๒ - ๒๑ วัน หนอนจะนำใบพืชมาห่อหุ้มตัวแล้วเข้าดักแด้อยู่ภายในระยะดักแด้ ๑๐ - ๑๒ วัน ตั้งแต่วางไข่จนถึงตัวเต็มวัยวางไข่ได้ ประมาณ ๓๐ - ๓๓ วัน

ลักษณะการทำลาย
            ตัวเต็มวัยใช้ปากที่แข็งแรงแทงเข้าไปในผลไม้ที่สุกแล้วดูดกินน้ำหวานจากผลไม้นั้น ทำให้ผลไม้มีรอยแผลเป็นรูเล็ก ๆ ทำให้ผลเน่าเสียและร่วงหล่นในที่สุด

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
            ๑. สำรวจแปลงอ้อยอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
            ๒. ใช้กับดักแสงไฟจากหลอดแบล็คไลท์ (Black Light ) ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.เป็นช่วงที่ตัวเต็มวัยออกหากินมากที่สุด ควรวางกับดักสูงจากพื้น ๑.๒ เมตร ใต้หลอดไฟวางทาน้ำมันหรือถาดบรรจุน้ำผงซักฟอก ให้ตัวแก่บินมาเล่นไฟตกลงมาจมน้ำตาย
            ๓. ใช้เหยื่อพิษ โดยเหยื่อล่อเป็นสับปะรดสุก ขนาดชิ้นหนา ๑ นิ้ว ชุบสารเคมี คาร์บาริล ๘๕% WP อัตรา ๕ กรัม ผสมน้ำ ๑ ลิตร แขวนเป็นจุดๆ ในสวน จำนวน ๑ กับดัก ต่อ ต้นไม้ผล ๕ ต้น
            ๔. จับเก็บตัวเต็มวัยในเวลากลางคืน โดยใช้ไฟฉายส่องตามผล ช่อผล เริ่มในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.จะพบตัวเต็มวัยเจาะดูดกินน้ำหวานจากผล ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แมลงไม่ทันระวังตัว สามารถจับได้ด้วยมือ และนำเก็บใส่ลงในขวดพลาสติกปิดฝา นำไปทำลาย
            ๕. วิธีการป้องกันผีเสื้อมวนหวานที่ดีที่สุด คือ การห่อผลด้วยกระดาษถุงปูน หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ โดยการห่อเป็นรูปกรวยสามเหลี่ยม และเปิดที่ปลายโคนเพื่อเป็นช่องให้อากาศผ่านกันการเกิดผลเน่า
            ๖. ใช้กรงกับดักดักจับตัวเต็มวัย กรงกับดักเป็นกรงมุ้งตาข่าย ด้านล่างเป็นกรวยปลายเปิดเล็กเข้าไปด้านใน มีแท่นวางเหยื่อล่อด้านล่าง ใช้จับตัวเต็มวัยผีเสื้อมวนหวาน จะแขวนบนต้นสูงระดับเดียวกับผลไม้หรือวางบนขาตั้งสูงจากพื้น ๒๐ เซนติเมตร เหยื่อล่อเป็นสับปะรดสุก หรือกล้วยน้ำหว้าสุกงอม ต้องมีฝาปิดโดยปิดไว้หลวมๆ ให้ผีเสื้อมวนหวานดันเข้าไปในกรงกับดัก แต่แทรกดันออกไม่ได้
            ๗. การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แตนเบียนไข่ทริโคแกรมมา มวนพิฆาต และมวนเพชฌฆาต เพื่อกำจัดไข่และตัวหนอนผีเสื้อหวาน

 

ที่มา :  ๑. กรมวิชาการเกษตร
            ๒. กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่ปรึกษา      :  นางจิระนุช  ชาญณรงค์กุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
                        นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฏ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

เรียบเรียงโดย :  นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุ่มจิตร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ      กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 02/08/2561