นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
ตำแหน่ง : อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. : 0-2579-3005
โทรสาร : 0-2579-9450
e-mail : somchai.c@doae.go.th

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  1 ตุลาคม 2559

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์-โรคพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นักบริหารระดับสูง อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นักบริหารระดับสูง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นักบริหาร 10 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นักบริหาร 9 รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
นักบริหาร 9 รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
 

เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสงกรานต์ ภักดีคง
ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 1
โทร. : 0-2579-8907
โทรสาร : 0-2579-315
e-mail : songkran.p@doae.go.th

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2557

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปริญญาโท เกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต(ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เกษตรจังหวัดชุมพร
เกษตรจังหวัดยะลา
เกษตรจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร

เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประสงค์ ประไพตระกูล
ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 2
โทร. : 0-2579-3021
โทรสาร : 0-2579-9539
e-mail : prasong_p@outlook.com

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 2559

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  : (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  : (พืชไร่) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

นักวิชาการเกษตร ส่วนส่งเสริมสินค้าเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
บุคลากร กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

ประถมาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2558
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2555
เหรียญจักรพรรดิมาลา : ปี 2551
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2546
ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2541
ตริตาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2538
ตริตาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2534
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2530

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบกีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      นายสำราญ  สาราบรรณ์

     ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 3
      โทร. : 087-707-9680
      โทรสาร : 0-2579-0922
      e-mail : sum351@hotmail.com

      ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  15 มีนาคม 2560

      ประวัติการศึกษา

                   ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  : (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรเกษตรศาสตร์
                 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  : (พืชไร่นา) มหาวิทยาลัยเกษตรเกษตรศาสตร์

     ประวัติการทำงาน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

ประถมาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2558
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2555
เหรียญจักรพรรดิมาลา : ปี 2551
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2546
ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2541
ตริตาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2538
ตริตาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2534
จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2530

 

 

นายรัตน สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายรัตนะ สวามีชัย
ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4
โทร. : 02 579 8907
โทรสาร : 02 579 3815
e-mail :  ratana2563@gmail.com

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

ประวัติการศึกษา :

  • ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร(วท.ม) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาพืชศาสตร์(ทษ.บ. เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

 

ประวัติการทำงาน : 

  • ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  • ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  • ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 
  • ผู้อำนวยการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ :

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 

 

 

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/06/2560