วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (ลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง)

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/06/2017