วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง)

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/06/2017