View All Activity Picture ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด


เตือนการระบาดศัตรูพืช

เตือนการระบาดศัตรูพืช

การระบาดศัตรูพืชไร่

การระบาดศัตรูพืชไร่

การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น

การระบาดศัตรูไม้ยืนต้น

การระบาดศัตรูข้าว

การระบาดศัตรูข้าว


27/04/2560

ที่มา :ที่มา :

27/04/2560

ที่มา :ที่มา :

27/04/2560

ที่มา :ที่มา :

ตอนที่ 5 5 ยุวเกษตรกรไทย

17/04/2560

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/NleQRQwy7RY

ตอนที่ 4 แม่บ้านเกษตรกรกับความมั่นคงด้านอาหาร

17/04/2560

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/TZ1SoRIDJDE

ตอนที่ 3 Smart Farmer และ Young Smart Farmer

17/04/2560

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/KJatRqRKUFA

ตอนที่ 2 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

17/04/2560

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/lffHhxcf-eY

ตอนที่ 1 กองทุนในกลุ่มเกษตรกร

17/04/2560

ที่มา :ที่มา : https://www.youtube.com/embed/b-iV4975nXw

Read moreอ่านเพิ่มเติม


อ่านทั้งหมดRead more

27/04/2560โครงการประกวด "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2560"
27/04/2560สนง.กษจ.นครนายก " กษจ.นครนายก มอบหมายให้นายปิยภัทร เจียรนัย หน.กลุ่มยุทธฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ"
24/04/2560"สนง.กษจ.นครนายก" ประชุมสรุปผลโครงการยกระดับการเกษตรชุมชนตำบลต้นแบบ
22/04/2560สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว ออกติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรต้นแบบด้านการทำไร่นาสวนผสม
22/04/2560สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผู้นำโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ ณ ศพก. หนองเป็ด...
20/04/2560ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กล้วยไข่)
19/04/2560สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเเจกผลไม้ ในการเเข่งขันจักยานเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชการทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
18/04/2560แจ้งผลการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560
18/04/2560แจ้งผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
18/04/2560แนวทางปฏิบัติและบทลงโทษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
27/04/2560มอบเงินบริจาคเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
27/04/2560พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมด้วยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
27/04/2560สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยตำบลหนองคู
27/04/2560สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลดงเจริญ
27/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ติดตามเยี่ยมการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย
27/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาโครงการฯ
27/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร มอบกลุ่มอารักขาพืช อบรมเกษตรหลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน
27/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร พบปะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และมอบนโยบายการจัดทำแผนผลิตรายบุคคล (IFPP) ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
27/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 4/2560
27/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร เปิดการจัดงานให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินจังหวัดยโสธร ณ ศพก. ทรายมูล
27/04/2560ซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/04/2560ราคากลางจ้างเหมาจัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)
25/04/2560ราคากลาง จ้างเหมาจัดพิมพ์สูจิบัตร บัตรเชิญภาษาไทย(ปั้มทอง)พร้อมซอง และแผนผังเข้างาน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2560
25/04/2560ราคากลาง การจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสาร (สื่อประชาสัมพันธ์)
25/04/2560ราคากลางจัดซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน (กองการเจ้าหน้าที่)
21/04/2560การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในราชการ
21/04/2560การสอบราคาจ้างผลิตสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนสัญจร (Pree tour)
18/04/2560ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
18/04/2560ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร
18/04/2560วิจารณ์ร่างคุณลักษณะ งานจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ปี 2560
27/04/2560สนง.กษจ.นครนายก "ประชุมสรุปผลโครงการยกระดับการเกษตรชุมชนตำบลต้นแบบ"
27/04/2560สนง.กษจ.นครนายก " กษจ.นครนายก มอบหมายให้นายปิยภัทร เจียรนัย หน.กลุ่มยุทธฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ"
25/04/2560ชาวสวนปาล์มกระบี่ คว้าที่ 1 เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ กระทรวงเกษตรฯประกาศให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
24/04/2560เกษตรจังหวัดกระบี่สร้างการรับรู้ระบบส่งเสริมการเกษตร T & V System
21/04/2560สำรวจการติดดอกของไม้ผล และติดตามแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
21/04/2560จับพิกัดแปลงนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
21/04/2560เยี่ยมปราชญ์เกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2560
21/04/2560อบรมการเลี้ยงชันโรง
21/04/2560งาน 12 ทศวรรษแห่งภักดี 120 ปี เมืองทับปุดและงานพังงาตามรอยพ่อ......พอเพียง
19/04/2560เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้
26/04/2560วันแสดงผลงานส่งเสริมการเกษตร ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
26/04/2560สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารเตือนการระบาดโรคใบขาวอ้อย
25/04/2560Asparagus แอสพารากัส ผักอร่อยเปี่ยมคุณค่า พืชสร้างรายได้ของเกษตรกร
25/04/2560ผึ้งพันธุ์แมลงเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรี
25/04/2560กระบี่รับการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต
24/04/2560ชาวสวนปาล์มกระบี่ คว้าที่ 1 เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ กระทรวงเกษตรฯประกาศให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
21/04/2560ถ่ายทำรายการ “ตะลอนครัวทั่วไทย” เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลูกชก พืชเศรษฐกิจ บ้านบางเตยใต้”
18/04/2560เตือนชาวสวนผลไม้เตรียมความพร้อมฤดูกาลใหม่

Read more อ่านเพิ่มเติม


View all ดูทั้งหมด

นายเสมอ หาริวร
นายเสมอ หาริวร
นายชาศร สาริโพธิ์
นายชาศร สาริโพธิ์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าศาลา
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงงานอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอยพัฒนา
กลุ่มยุวเกษตรกรโรงงานอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอยพัฒนา
นายวีนัด สำราญวงศ์
นายวีนัด สำราญวงศ์
นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์
นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์
จ่าสิบโทสุทิน ทองเอ็ม
จ่าสิบโทสุทิน ทองเอ็ม