เกษตรอำเภอเกาะลันตาขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

           วันนี้ (13 มิ.ย. 60) สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนแก่ผู้นำชุมชนเพื่อวางแผนการดำเนินงานและคัดเลือกเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ  ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  บ้านต้นทัง  ตำบลคลองยาง  อำเภอเกาะลันตา

          โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  เป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเกิดแนวคิดในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ทั้งครอบครัวและชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมเป็นศูนย์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน โดยได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ พ.ศ. 2556  สำหรับปี 2560 เป็นการดำเนินโครงการในระยะที่ 5  มีเป้าหมายดำเนินการในจังหวัดกระบี่ด้วย  ซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ ณ หมู่ที่ 7  บ้านต้นทัง  ตำบลคลองยาง  อำเภอเกาะลันตา  ปัจจุบันโครงการนี้ดำเนินการใน 24 จังหวัด 90 หมู่บ้าน

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 13/06/2560