เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.60  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นำโดยเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด      (นายธีรศักดิ์ แดงน้อย)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง นำโดย(นายนิรันดร จันทะโยธา) ดำเนินงานจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 จัดขึ้นที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเมืองทอง เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน ให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้  จำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย (1) การตรวจวิเคราะห์ดินและการผลิตน้ำหมักชีวภาพ (2) การทำนาแบบลดต้นทุนการผลิต (3) เทคนิคการปลูกกล้วย (4) เทคนิคการปลูกพืชอาหารสัตว์  โดยมีท่านเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (นายสมบูรณ์  ซารัมย์) เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 15/06/2560