สำนักงานเกษตรอำเภอปางมะผ้า ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)

        วันที่ 15 มิถุนายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอปางมะผ้า ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสานบ้านแม่ละนา เจ้าของศูนย์ นายสุบิน ชนสารทวีคุณ หมู่ที่ 1 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน 200 ราย โดยมีนายวุฒิฉัตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปางมะผ้า เป็นประธานในพิธีเปิด ในการจัดงานวันนี้ ได้มีการบริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ประกอบด้วย หน่วยพัฒนาที่ดินอำเภอปางมะผ้า,ปศุสัตว์อำเภอปางมะผ้า, ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน, สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า, ตรวจบัญชีสหกรณ์, ชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน , สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน,สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีการจัดให้มีสถานีการเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้ จำนวน 4 สถานี ได้แก่
- สถานีที่ 1 การจัดการดินปุ๋ย  
- สถานีที่ 2 การลดต้นทุนการผลิตข้าว
- สถานีที่ 3 สารชีวภัณฑ์ 
- สถานีที่ 4 การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 15/06/2560