อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการแม่ข่ายที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย

นายสมชาย บริพันธุ์ เกษตรจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวกษมา เชิงฉลาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการแม่ข่ายที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายผ่านสื่อเรียนรู้ Primary GMP และการจัดทำ workshop การควบคุมคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหารประจำสถานประกอบการร่วมกับผู้ประกอบการจากวิสาหกิจชุมชนในอำเภอต่างๆ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 20/06/2560