อบรมการผลิตมังคุดคุณภาพ

นายสุภาพ นุกูลกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอตะกั่วป่ามอบหมายให้นายสราวุธ งานสินโสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมการผลิตมังคุดคุณภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยนายวินัย ประพฤทธิ์ธรรม เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ การผลิตมังคุดให้ได้คุณภาพ และการรวมกลุ่ม มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 38 ราย เกษตรกรได้รับความรู้และนำไปปฏิบัติได้ พิกัด 47P X 427645 Y 976240

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 20/06/2560