ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กล้วยไข่)

วันที่ 18 เมษายน 2560 นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กล้วยไข่) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตาบลลิ่นถิ่น อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีโดยการอบรมหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และสามารถนาความรู้ไปปฏิบัติได้ ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมและให้คาแนะนาเรื่องการจัดทาฐานเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตาบลลิ่นถิ่น เพื่อให้ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพืชหลักในศูนย์ฯ นั้นด้วย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 20/04/2560