เยี่ยมปราชญ์เกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2560

นายนิรันดร์  ปานเมือง  เกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง  พร้อมด้วย นายสุดปิติ  เหียงมณี  นวส.ปฏิบัติการ  เยี่ยมปราชญ์เกษตร นายจำลอง  เกยทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านาใต้  ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2560 ซึ่งครอบครัวของท่านดำเนินการโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9    มาปรับใช้  มีการปลูกผักในถุง ปลูกผักแบบยกพื้น เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน ซึ่งผักทุกชนิดที่ปลูกเป็นผักปลอดสารพิษทั้งสิ้น มีออร์เดอร์  
จากโรงแรมต่างๆในจังหวัดภูเก็ต ทุกวัน สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และขยายผลสู่ชุมชนบ้านนาใต้ด้วย โดยใช้หลักคิดที่ว่า " 1ไร่ คลายจน "               ณ บ้านนาใต้ หมู่ที่ 6  ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/04/2560