27/04/2560โครงการประกวด "เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2560"
27/04/2560สนง.กษจ.นครนายก " กษจ.นครนายก มอบหมายให้นายปิยภัทร เจียรนัย หน.กลุ่มยุทธฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ"
24/04/2560"สนง.กษจ.นครนายก" ประชุมสรุปผลโครงการยกระดับการเกษตรชุมชนตำบลต้นแบบ
22/04/2560สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว ออกติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรต้นแบบด้านการทำไร่นาสวนผสม
22/04/2560สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผู้นำโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ ณ ศพก. หนองเป็ด...
20/04/2560กลุ่มอารักขาพืชนนท์ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากการระบาดของด้วงงวงมะพร้าว
20/04/2560ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (กล้วยไข่)
19/04/2560สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเเจกผลไม้ ในการเเข่งขันจักยานเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชการทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
18/04/2560แจ้งผลการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2560
18/04/2560แจ้งผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
18/04/2560แนวทางปฏิบัติและบทลงโทษ กรณีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
18/04/2560แนวปฏิบัติในการใช้ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อต้ังอาเซียน
18/04/2560กองพัฒนาเกษตรกร ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเกษตรไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2560
18/04/2560รัฐบาลสาธารณรัฐปานามาจะจัดประชุม International Congress on Controlled Environment Agriculture ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงปานามา สาธารณรัฐปานามา
18/04/2560กระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเทียวบรูไนฯ ประกาศเปิดรับข้อเสนอการลงทุน27/04/2560มอบเงินบริจาคเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
27/04/2560พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมด้วยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
27/04/2560สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยตำบลหนองคู
27/04/2560สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลดงเจริญ
27/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ติดตามเยี่ยมการอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย
27/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาโครงการฯ
27/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร มอบกลุ่มอารักขาพืช อบรมเกษตรหลักสูตร การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน
27/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร พบปะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และมอบนโยบายการจัดทำแผนผลิตรายบุคคล (IFPP) ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
27/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 4/2560
27/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร เปิดการจัดงานให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินจังหวัดยโสธร ณ ศพก. ทรายมูล
27/04/2560การประชุม web conference สร้างการรับรู้งานนโยบายกระทรวงเกษตรฯ
25/04/2560เกษตรอำเภอเมืองกระบี่จัดถ่ายทอดความรู้การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)
25/04/2560เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อสร้างการรับรู้ภาคเกษตร
24/04/2560สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำสัปดาห์
24/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร เดินหน้า..สร้างต้นแบบเกษตรอินทรีย์
24/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร ติดตามการดำเนินงาน ศพก. เมืองยโสธร
24/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมหารือแปลงใหญ่มันสำปะหลังอินทรีย์
24/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟรับอรุณ”
22/04/2560สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยตำบลคูเมือง
22/04/2560เกษตรจังหวัดยโสธร ลุยพื้นที่สำรวจเส้นทาง27/04/2560ซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/04/2560ราคากลางจ้างเหมาจัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนในสาธารณรัฐสิงคโปร์ (กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน)
25/04/2560ราคากลาง จ้างเหมาจัดพิมพ์สูจิบัตร บัตรเชิญภาษาไทย(ปั้มทอง)พร้อมซอง และแผนผังเข้างาน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2560
25/04/2560ราคากลาง การจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสาร (สื่อประชาสัมพันธ์)
25/04/2560ราคากลางจัดซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน (กองการเจ้าหน้าที่)
21/04/2560การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในราชการ
21/04/2560การสอบราคาจ้างผลิตสื่อหนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนสัญจร (Pree tour)
18/04/2560ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
18/04/2560ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสืบสานงานโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร
18/04/2560วิจารณ์ร่างคุณลักษณะ งานจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ปี 2560
18/04/2560(ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน รวม 2 รายการ
18/04/2560ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบองค์กรปี 2559 จำนวน 6 เดือน27/04/2560สนง.กษจ.นครนายก "ประชุมสรุปผลโครงการยกระดับการเกษตรชุมชนตำบลต้นแบบ"
27/04/2560สนง.กษจ.นครนายก " กษจ.นครนายก มอบหมายให้นายปิยภัทร เจียรนัย หน.กลุ่มยุทธฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ"
25/04/2560ชาวสวนปาล์มกระบี่ คว้าที่ 1 เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ กระทรวงเกษตรฯประกาศให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
24/04/2560เกษตรจังหวัดกระบี่สร้างการรับรู้ระบบส่งเสริมการเกษตร T & V System
21/04/2560สำรวจการติดดอกของไม้ผล และติดตามแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
21/04/2560จับพิกัดแปลงนาโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
21/04/2560เยี่ยมปราชญ์เกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2560
21/04/2560อบรมการเลี้ยงชันโรง
21/04/2560งาน 12 ทศวรรษแห่งภักดี 120 ปี เมืองทับปุดและงานพังงาตามรอยพ่อ......พอเพียง
19/04/2560เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้
19/04/2560จัดประชุม มอบนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
19/04/2560ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำมะพร้าว) โดยิวธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ ปี 2560
19/04/2560กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ติดตามงานเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านนางประทิน นกอยู่ และนายพายับ เปลี่ยนไทย เกษตรกรเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เมิ่อวันที่ 12 เมษายน 2560
19/04/2560กลุ่มอารักขาพืช ดำเนินการให้อาหารแมลงหางหนีบ สำหรับสนับสนุนในพื้นที่ระบาดของแมลงดำหนาม ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 เมษายน 2560
19/04/2560วางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์และชี้แจงผลการปฏิบัติงาน
19/04/2560ร่วมประชุมคณะทำงานเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จกรุงเทพมหานคร
19/04/2560รับฟังคอนเฟอร์เรนท์ เรื่องการระบาดหนอนหัวดำมะพร้าว(ระบบบันทึกข้อมูล)
19/04/2560การจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Field Day)
19/04/2560ประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2560
18/04/2560วันที่ 12 เมษายน 2560 นางปณภัช กระจ่างศรี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามสำรวจสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว26/04/2560วันแสดงผลงานส่งเสริมการเกษตร ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
26/04/2560สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารเตือนการระบาดโรคใบขาวอ้อย
25/04/2560Asparagus แอสพารากัส ผักอร่อยเปี่ยมคุณค่า พืชสร้างรายได้ของเกษตรกร
25/04/2560ผึ้งพันธุ์แมลงเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรี
25/04/2560กระบี่รับการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต
24/04/2560ชาวสวนปาล์มกระบี่ คว้าที่ 1 เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ กระทรวงเกษตรฯประกาศให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
21/04/2560ถ่ายทำรายการ “ตะลอนครัวทั่วไทย” เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลูกชก พืชเศรษฐกิจ บ้านบางเตยใต้”
18/04/2560เตือนชาวสวนผลไม้เตรียมความพร้อมฤดูกาลใหม่