สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๘ ประจาวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๗ ประจำวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๖ ประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปโทร่า
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๕ ประจำวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ แมลงวันผลไม้
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๔ ประจำวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๓ ประจำวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๒ ประจำวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มวนลำไย (แมงแกง)
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๐ ประจำวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ด้วงหนวดยาว(อ้อย)
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๘ ประจำวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แมลงบั่ว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๗ ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ โรครากขาวยางพารา

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ๒๘
  ก.ค.
  กำหนดการสัมมนา เรื่อง "Doing Business with India: โอกาสหรืออุปสรรคของผู้ประกอบกา... อ่านแล้ว 6 คน
 • ๒๘
  ก.ค.
  สป.กษ. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่... อ่านแล้ว 1 คน
 • ๒๘
  ก.ค.
  จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมกองคลัง ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีพิเศ... อ่านแล้ว 1 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  การกำหนดให้มีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ... อ่านแล้ว 3 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ขอความร่วมมือการควบคุมสุนัขภายในเกษตรกลางบางเขน... อ่านแล้ว 6 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ขอปิดการจราจรเพื่อปรับปรุงผิวถนน... อ่านแล้ว 2 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะสถิ... อ่านแล้ว 1 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ส.ค.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงสร้างหลัก และจัดนิทรรศการ "๖๐...
 • ๒๙
  ก.ค.
  ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมวิชาการและผลงานองค์กรเกษตร (3ก.) สู่ Smart Group แ... อ่านแล้ว 3 คน
 • ๒๘
  ก.ค.
  จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมกองคลัง ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีพิเศ... อ่านแล้ว 6 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาประชาสัมพันธ์และนำสื่อ... อ่านแล้ว 9 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และนำสื่อมวลชนดูงาน ตามโครงการส่งเสริมการผลิตผักป... อ่านแล้ว 10 คน
 • ๒๑
  ก.ค.
  การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ... อ่านแล้ว 4 คน
 • ๒o
  ก.ค.
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 8... อ่านแล้ว 16 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๗
  ก.ค.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์... อ่านแล้ว 31 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยการ... อ่านแล้ว 11 คน
 • ๑๕
  มิ.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า... อ่านแล้ว 120 คน
 • ๒๓
  มี.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มี.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร... อ่านแล้ว 7500 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 300 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 134 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 130 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  นายสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางพวงชมภู นิ่มหนู นักวิชาการส่งเสริมก...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  ภูเก็ต : ประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอ...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกรฎาคม ๒๕๕๘ นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอด...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการทางการเกษตรการเลี้ยงผ...
  เปิดแล้ว 5 ครั้ง
 •  
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดงานคุณค่าแห่งสายน้ำ สร้างสวนยางเศรษฐกิจพอเ...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  วันที่ 4 ส.ค.58 เวลา 09.00 น. จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอ ทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายธวัช แสงแดง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)ต.โพธิ์ไทร ร่วมเป็นวิทยากรฐานการผลิตเมล็ดพัน...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นางพิริยาภรณ์ แก้วศรี นักวิชาการส่งเสริมการgเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ อกม.ตำบลโพธิ์ไทร เตรียมพื...
  เปิดแล้ว 3 ครั้ง
 •  
  นางพิริยาภรณ์ แก้วศรี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ร่วมกับนายวิชัย คณะรูป อาสาสมัครเกษตร...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  นายธวัช แสงแดง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)ต.โพธิ์ไทร ร่วมประชุมข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไท...
  เปิดแล้ว - ครั้ง