สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๑ ประจำวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๐ ประจำวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๙ ประจำวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ หนอนกระทู้กล้า
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๘ ประจาวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๗ ประจำวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๖ ประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปโทร่า
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๕ ประจำวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ แมลงวันผลไม้
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๔ ประจำวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๓ ประจำวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๒ ประจำวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มวนลำไย (แมงแกง)
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๐ ประจำวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ๓๑
  ส.ค.
  ประชาสัมพันธ์งาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปากเกร็ด "เทศการสินค้าปศุสัตว์คุณภาพ"... อ่านแล้ว 3 คน
 • ๒๖
  ส.ค.
  ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... อ่านแล้ว 10 คน
 • ๑๙
  ส.ค.
  ภาพยนตร์แอนิเมชั่น "ฟ้าทอฝัน" ชุดที่ 1 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้... อ่านแล้ว 3 คน
 • ๑o
  ส.ค.
  ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการการถวายความปลอดภัยในวันจัดกิจกรรม Bike for MOM ... อ่านแล้ว 9 คน
 • ๒๘
  ก.ค.
  กำหนดการสัมมนา เรื่อง "Doing Business with India: โอกาสหรืออุปสรรคของผู้ประกอบกา... อ่านแล้ว 15 คน
 • ๒๘
  ก.ค.
  สป.กษ. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่... อ่านแล้ว 7 คน
 • ๒๘
  ก.ค.
  จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมกองคลัง ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีพิเศ... อ่านแล้ว 5 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ก.ย.
  ราคากลางในงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำการของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีงบป... อ่านแล้ว 4 คน
 • ก.ย.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทำกา... อ่านแล้ว 1 คน
 • ก.ย.
  การจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ปี 2559... อ่านแล้ว 2 คน
 • ๒๖
  ส.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 7 คน
 • ๒๖
  ส.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง (ราคาอ้างอิง) งานจ้าง... อ่านแล้ว 3 คน
 • ๒๖
  ส.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เลขที่ อ.สลก 2/2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการ... อ่านแล้ว 7 คน
 • ๒๖
  ส.ค.
  การจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ปี 2558... อ่านแล้ว 4 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๗
  ก.ค.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์... อ่านแล้ว 127 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยการ... อ่านแล้ว 41 คน
 • ๑๕
  มิ.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า... อ่านแล้ว 129 คน
 • ๒๓
  มี.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มี.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร... อ่านแล้ว 7605 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 313 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 138 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 142 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน โดย นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง ร่วม...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุงร่วมกับเทศบาลตำบลนาท่อม จัดอบรมเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดส...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นางเพ็ญประภา จันทร์คง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง และนางศุภกร ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นางเพ็ญประภา จันทร์คง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกับสำนัก...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัดเลย มอบหมายให้นางเกศษิณ ลำมะยศ ห...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายรุ่งเรือง เมืองเหมอะ เกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทุกตำบล สำน...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายรุ่งเรือง เมืองเหมอะ เกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรทุกตำบล สำน...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายสุคำ หมื่นวงษ์เทพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางทองดี หมื่นวงษ์เทพ เคหกิจเกษตรชำนา...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้บริการเกษตรกร ที่มาปรับปรุงข้อมูลทะเบี...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้บริการเกษตรกร ที่มาปรับปรุงข้อมูลทะเบี...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  นายรุ่งเรือง เมืองเหมอะ เกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยมร...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  นายรุ่งเรือง เมืองเหมอะ เกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยมจ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง