การเปิดเผยราคากลาง : จัดจ้างเหมาพ่นสารเคมีทางใบ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน : สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาพ่นสารเคมีทางใบ โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)
                   ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
                -  หน่วยงานเจ้าของโครงการ          สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านบึง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  855,900  บาท  (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   20  มีนาคม  2561
    เป็นเงิน  855,900  บาท   ราคา/หน่วย  (ถ้ามี) ....... - ...... บาท
    3.1 ค่าจ้างเหมาพ่นสารเคมีทางใบ  จำนวน  14,265 ต้น  ราคาต่อหน่วย  60  บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    จ้างเหมาพ่นสารเคมีทางใบ  ดังนี้
    1. นางบุศรินทร์  จรุงพัฒนานนท์
    2. นายณฐยศ  ทองเจือ
    3. นายนพเก้า  บุญศรี

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ทุกคน
    1. นายมานิตย์  โพธิ์ธรรม                เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
    2. นายดนัย  เอี่ยมสอาด                 เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
    3. นายไพโรจน์  ปรารมย์                นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

 

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 21/03/2561