การเปิดเผยราคากลาง : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล : สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล
                    - หน่วยงานเจ้าของโครงการ       สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    1,100,000    บาท 

                  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   29  สิงหาคม  2561
     เป็นเงิน    1,080,150.02    บาท        ราคา/หน่วย (ถ้ามี)          -          บาท
 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    4.1 Grow Get Real of Water

    4.2 A.T.C SUPPLYฯ

    4.3 สยามเคมีคอล

 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

    5.1 นายธนิต  ภิญญากรณ์            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

    5.2 นางสุวิสาส์  กันตอนันตพร       นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

    5.3 นางสาววรรณวิลัย  สิทธิบุรี      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี

โทร. 038-278187

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 01/09/2561