เกษตรสงขลาประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

เกษตรจังหวัดสงขลากล่าวว่า คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด หรือChief of Operation มีเกษตรจังหวัดเป็นประธาน มีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างการรับรู้และบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ ให้เป็นเอกภาพ และพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ที่จะเป็นปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร และพิจารณาดำเนินการป้องกัน ควบคุมและแก้ไข รวมถึงการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่อยู่ในเขตจังหวัด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในพื้นที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤติเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส่วนคณะทำงานชุดที่ ๒ คือ คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ หรือ Operation Team ขึ้นมาสนับสนุนการทำงานอีกชุดหนึ่ง โดยมีเกษตรอำเภอเป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกัน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนจากหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้งในระดับกรมและที่อยู่ในเขตจังหวัดทั้งราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย "การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับภูมิภาคทั้ง ๒ ชุด โดยมอบหมายให้เกษตรจังหวัดทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะทำงานประจำจังหวัด (chief of operation) โดยมีส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ทุกหน่วยทุกสังกัดเป็นกรรมการเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานสำคัญ ๒ เรื่อง คือ ๑. การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ (agenda) และ ๒. การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ (area-based) ส่วนงานตามภารกิจปกติ (function) จะดำเนินการไปตามภารกิจของแต่ละหน่วย โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นตัวแทนของกระทรวงเกษตรฯ ประจำจังหวัดหรือกรรมการจังหวัดเช่นเดิม ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในพื้นที่ส่วนภูมิภาคได้ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งให้การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในระดับจังหวัดมีความเป็นเอกภาพ เกิดการบูรณาการของทุกภาคส่วน และมีผลการปฏิบัติงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 30/01/2561