ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเตรียมพื้นที่จัดทำแปลงพ่อแม่พันธุ์สำหรับการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ศูนย์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)