สำนักงานเกษตรอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

วันที่  4  มิถุนายน  2562  สำนักงานเกษตรอำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี  (Field Day)  และบริการการเกษตร  เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่  ปี  2562  โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตและศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่  มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร ฯ  ให้บริการด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่  โดยนางสังคม  คัดเชียงแสน  นายอำเภอปาย  เป็นประธานในพิธีเปิด  มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน  200  คน  ณ  ศูนย์เครือข่าย  ศพก.บ้านม่วงสร้อย

Update Date : วันที่ข่าว : 04/06/2562