นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายวิฑูร อินทรมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหอยโข่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ลงพื้นที่ร่วมกับบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จัดอบรมเกษตรกรในโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรม "การพัฒนาอาชีพเพื่อขยายผลโครงการพระราชดำริตามรอยเท้าพ่อ" กิจกรรมย่อย "หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบขายผลฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสู่ชุมชน" โดยมีเกษตรกรจากอำเภอเมือง และอำเภอคลองหอยโข่ง เข้าร่วมอบรมจำนวน ๔๐ ราย ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ๑๐ ก.พ.๖๑

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 10/02/2561