เรื่อง ลงนามประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและวาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP