ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เผยแพร่แผนการจ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้การส่งเสริมการร่วมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562