การเปิดเผยราคากลาง โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ - หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานเกษตรอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
1. ชื่อโครงการ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานเกษตรอาเภอบางละมุง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 19 เมษายน 2561
เป็นเงิน 199,990 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 นายประวิทย์ ประกอบธรรม 1/1 หมู่ 1 ตาบลตะเคียนเตี้ย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
4.2 นายนิรัตน์ สุขสว่างวงศ์ 88 หมู่ 5 ตาบลโป่ง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
4.3 นายแดง มีกลี่ 1 หมู่ 4 ตาบลเขาไม้แก้ว อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
4.4 ร้านดีโปรเจ็ค 258/8 ตาบลตลาดกระทุ่มแบน อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
4.5 ร้านซุปเปอร์ทรี 30/7 ซอยสวนหลวง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
4.6 บริษัท บัตเตอร์ฟลาย อะโกรเทค จากัด 162/86 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นางศาตพร ทองศรี เจ้าพนักงานการเกษตรชานาญงาน ประธานกรรมการ
5.๒ นายประทีป ทองจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ กรรมการ
5.๓ นางสาวจิราพร วิทาโน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรรมการ

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 20/04/2561