Chief of Operation 1/2562จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ มงคลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 เพื่อการจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง จังหวัดร้อยเอ็ด และการพิจารณาโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 (อินทรีย์ ๑ ล้านไร่) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 22/01/2562