การเปิดเผยราคากลาง : โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสาน โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน กิจกรรมจัดหาและพ่นสารเคมีทางใบมะพร้าว : สำนักงานเกษตรอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
1. ชื่อโครงการ โครงการป้องกันกาจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดา) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่
โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน กิจกรรมจัดหาและพ่นสารเคมีทางใบมะพร้าว
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานเกษตรอาเภอพนัสนิคม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 209,580 บาท (สองแสนเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 2 เมษายน 2561
เป็นเงิน 209,580 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).................บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 นายอนันต์ ภู่เพ็ชร์
4.2 นายอานนท์ คาสี
4.3 นายนิคม เต่าสา
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายนพณัช พัทธเสมากูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
5.๒ นางสาวดาวใจ ดอกไม้คลี่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : วันที่ข่าว : 04/04/2561