สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๖ ประจำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรคแคงเกอร์มะนาว
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๕ ประจำวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ราแป้งเงาะ
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๔ ประจำวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพลี้ยไฟมังคุด
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๓ ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ โรครากเน่าโคนเน่า (ไม้ผล)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๒ ประจำวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
 • ปีที่๑๔ ฉบับที่ ๒๐ ประจำวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ หนอนเจาะผลทุเรียน
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๘ ประจำวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ เพลี้ยไฟมังคุด
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๗ ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ หนอนเจาะขั้วผลเงาะ
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๕ ประจำวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เพลี้ยไฟ
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๔ ประจำวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ด้วงหนวดยาว(อ้อย)

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การะบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันทีี่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ๑๘
  พ.ค.
  เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนและรับเหรียญที่ระลึก "พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์"... อ่านแล้ว 7 คน
 • พ.ค.
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำป... อ่านแล้ว 20 คน
 • พ.ค.
  มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2nd Enviro... อ่านแล้ว 5 คน
 • ๑๘
  เม.ย.
  สพท.เปิดรับสมัครและลงทะเบียนเรียนออนไลน์ e-Learning ระหว่างวันที่ 16 เมษายน-5 พฤ... อ่านแล้ว 105 คน
 • ๑๘
  มี.ค.
  กองพัฒนาเกษตรกร ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเ... อ่านแล้ว 213 คน
 • ๑o
  มี.ค.
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนยุทธศาสตร... อ่านแล้ว 31 คน
 • ๑o
  มี.ค.
  สำนักงาน ป.ป.ช. ประชาสัมพันธ์ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร... อ่านแล้ว 46 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๑๘
  พ.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง "จ้างเหมาจัดซื้อมวลชนสัญจร ... อ่านแล้ว 15 คน
 • ๑๘
  พ.ค.
  สอบราคาจ้างเหมาจัดซื้อมวลชนสัญจร (Press Tour)... อ่านแล้ว 13 คน
 • ๑๓
  พ.ค.
  การเผยแพร่ราคากลางในการจัดซื้อผลไม้ สำหรับใช้ในการจัดงานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์... อ่านแล้ว 16 คน
 • พ.ค.
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ทา... อ่านแล้ว 41 คน
 • พ.ค.
  ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ท... อ่านแล้ว 27 คน
 • พ.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ในการจัดจ้างพิมพ์สูจิบัตร บัตรเชิญภาษาไทย (ปั... อ่านแล้ว 7 คน
 • ๒๘
  เม.ย.
  จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือประวัติและผลงานเกษตรกรสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ... อ่านแล้ว 15 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๘
  เม.ย.
  รับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ... อ่านแล้ว 314 คน
 • ๑๖
  มี.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการอบร... อ่านแล้ว 235 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั... อ่านแล้ว 2286 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต... อ่านแล้ว 1338 คน
 • ก.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสำนักงาน... อ่านแล้ว 238 คน
 • ๒๗
  ก.ค.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์... อ่านแล้ว 301 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยการ... อ่านแล้ว 126 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายสมพร สังกะเพศ เกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕59 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดมดำเนินการอบรมในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผล...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายสานิตย์ ศรีขาว เกษตรอำเภอสำโรง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายทวี มาสขาว...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนายพิทวัส...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  อำเภอกะทู้ ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕59 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดมดำเนินการอบรมในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผล...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดมดำเนินการอบรมในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผล...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำทีมคณะต...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย จัดอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายอุดมเดช คนสมบูรณ์ เกษตรจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย และสำน...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายเจริญ ผัดยา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัด...
  เปิดแล้ว 4 ครั้ง