สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๔ ประจำวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพลี้ยไฟมังคุด
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๓ ประจำวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ โรครากเน่าโคนเน่า (ไม้ผล)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๒ ประจำวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
 • ปีที่๑๔ ฉบับที่ ๒๐ ประจำวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ หนอนเจาะผลทุเรียน
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ หนอนกินใต้ผิวเปลือกลองกอง
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๘ ประจำวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ เพลี้ยไฟมังคุด
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๗ ประจำวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ หนอนเจาะขั้วผลเงาะ
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๕ ประจำวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ เพลี้ยไฟ
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๔ ประจำวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ด้วงหนวดยาว(อ้อย)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๓ ประจำวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ หนอนเจาะฝักถั่วมารูค่า (Bean pod borer)
 • ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๑ ประจำวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ด้วงหนวดยาว(อ้อย)

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การะบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันทีี่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • พ.ค.
  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำป... อ่านแล้ว 6 คน
 • พ.ค.
  มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2nd Enviro... อ่านแล้ว 1 คน
 • ๑๘
  เม.ย.
  สพท.เปิดรับสมัครและลงทะเบียนเรียนออนไลน์ e-Learning ระหว่างวันที่ 16 เมษายน-5 พฤ... อ่านแล้ว 90 คน
 • ๑๘
  มี.ค.
  กองพัฒนาเกษตรกร ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนยุวเ... อ่านแล้ว 207 คน
 • ๑o
  มี.ค.
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนยุทธศาสตร... อ่านแล้ว 26 คน
 • ๑o
  มี.ค.
  สำนักงาน ป.ป.ช. ประชาสัมพันธ์ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันและเสริมสร... อ่านแล้ว 43 คน
 • มี.ค.
  การแถลงข่าวโครงการ Thailand Moving Around the Globe on NBT World... อ่านแล้ว 7 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • พ.ค.
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ทา... อ่านแล้ว 1 คน
 • พ.ค.
  ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ท... อ่านแล้ว 1 คน
 • พ.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง ในการจัดจ้างพิมพ์สูจิบัตร บัตรเชิญภาษาไทย (ปั... อ่านแล้ว 1 คน
 • ๒๘
  เม.ย.
  จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือประวัติและผลงานเกษตรกรสถาบันเกษตรกร สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ... อ่านแล้ว 8 คน
 • ๒๒
  เม.ย.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจ้างเหมาจัดตกแต่งภูมิทัศน... อ่านแล้ว 13 คน
 • ๒๑
  เม.ย.
  ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและแผยแพร่กิจกรรมประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษ... อ่านแล้ว 8 คน
 • เม.ย.
  ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจ้างขนส่งวัสดุอุปกรณ์และผลิตภ... อ่านแล้ว 10 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๘
  เม.ย.
  รับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ... อ่านแล้ว 105 คน
 • ๑๖
  มี.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการอบร... อ่านแล้ว 227 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนั... อ่านแล้ว 2247 คน
 • ๒๖
  ต.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ต.ค. 58 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต... อ่านแล้ว 1293 คน
 • ก.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสำนักงาน... อ่านแล้ว 237 คน
 • ๒๗
  ก.ค.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์... อ่านแล้ว 293 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยการ... อ่านแล้ว 123 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  อำเภอกะทู้ ติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมความพร้อมรับภาวะแห้งแล้ง ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  อำเภอกะทู้ ดำเนินโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 4 พ.ค.59 บรรยากาศการอบรมรุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕59 บรรยากาศการอบรมรุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษ...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  ศดปช.โคกชำแระ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา๐๙.๓๐น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม โดยนางสาวจตุพร หอมเงิ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 29 เม.ย.59 บรรยากาศวันสุดท้ายการอบรมรุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 28 เม.ย.59 บรรยากาศการอบรมรุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  วันที่ 27 เม.ย.59 บรรยากาศการอบรมรุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  บรรยากาศการอบรมรุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 26 เมษายน ๒๕59 บรรยากาศการอบรมรุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 โครง...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  บรรยากาศการอบรมรุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 วันที่ 25 เม.ย.59 บรรยากาศการอบรมรุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 โครงการอบ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 4 พ.ค.2559 จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง โดยนางทวีวรรณ ชำนาญอาสา เกษตรอำเภอเวี...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งศรีอุดม ได้จัดอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช วัน...
  เปิดแล้ว - ครั้ง