สินค้ากลุ่มสหกรณ์ สินค้าวิสาหกิจชุมชน
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๘ ประจาวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรคไหม้ข้าว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๗ ประจำวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๖ ประจำวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อราไฟทอปโทร่า
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๕ ประจำวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ แมลงวันผลไม้
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๔ ประจำวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๓ ประจำวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๒ ประจำวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไรแดงศัตรูมันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๑ ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มวนลำไย (แมงแกง)
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒๐ ประจำวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ปัญหาโคนเน่า – หัวเน่ามันสำปะหลัง
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๙ ประจำวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ด้วงหนวดยาว(อ้อย)
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๘ ประจำวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แมลงบั่ว
 • ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๗ ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ โรครากขาวยางพารา

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรมะพร้าว วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
 • สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

ดูทั้งหมด

สินค้าวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (http://smce.doae.go.th)

ข่าวและบทความเกษตร

อ่านทั้งหมด

รายการโทรทัศน์รู้เพิ่มเติมค่า

วิดีโออื่นๆ

ข่าวเกษตรจากหนังสือพิมพ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

 • ๒๘
  ก.ค.
  กำหนดการสัมมนา เรื่อง "Doing Business with India: โอกาสหรืออุปสรรคของผู้ประกอบกา... อ่านแล้ว 2 คน
 • ๒๘
  ก.ค.
  สป.กษ. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่... อ่านแล้ว 1 คน
 • ๒๘
  ก.ค.
  จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมกองคลัง ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีพิเศ... อ่านแล้ว 1 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  การกำหนดให้มีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยและวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ... อ่านแล้ว 3 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ขอความร่วมมือการควบคุมสุนัขภายในเกษตรกลางบางเขน... อ่านแล้ว 5 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ขอปิดการจราจรเพื่อปรับปรุงผิวถนน... อ่านแล้ว 2 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท คณะสถิ... อ่านแล้ว 1 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ๒๘
  ก.ค.
  จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมกองคลัง ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีพิเศ...
 • ๒๔
  ก.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาประชาสัมพันธ์และนำสื่อ... อ่านแล้ว 5 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และนำสื่อมวลชนดูงาน ตามโครงการส่งเสริมการผลิตผักป... อ่านแล้ว 6 คน
 • ๒๑
  ก.ค.
  การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ... อ่านแล้ว 2 คน
 • ๒o
  ก.ค.
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 8... อ่านแล้ว 15 คน
 • ๒o
  ก.ค.
  ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาจัดงานของดีจากชายแดนใต้ ครั้งที่ 8... อ่านแล้ว 8 คน
 • ๒o
  ก.ค.
  ราคากลางจ้างเหมาจัดงานมหกรรมวิชาการและผลงานองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group แล... อ่านแล้ว 10 คน
อ่านทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

 • ๒๗
  ก.ค.
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์... อ่านแล้ว 11 คน
 • ๒๔
  ก.ค.
  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการวิจัยการ... อ่านแล้ว 5 คน
 • ๑๕
  มิ.ย.
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า... อ่านแล้ว 116 คน
 • ๒๓
  มี.ค.
  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 20 มี.ค. 58 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร... อ่านแล้ว 7483 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 298 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 134 คน
 • ๑๒
  ม.ค.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ... อ่านแล้ว 127 คน
อ่านทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรส่วนภูมิภาค

 •  
  นายทศพล ยุทธศิลป์กุล นายอำเภอขามสะแกแสง นายสุรศักดิ์ สิทธิชัย เกษตรอำเภอขามสะแกแสงแล...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายทศพล ยุทธศิลป์กุล นายอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  นายทศพล ยุทธศิลป์กุล นายอำเภอขามสะแกแสง ร่วมถ่ายทำรายการเกษตรวิถีไทยกองทัพบกช่อง 5 และให้...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  นายสุรศักดิ์ สิทธิไชย เกษตรอำเภอขามสะแกแสง มอบหมายให้นางสาวภารณี กฤษฎาเรืองศรี นักวิชากา...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  วันที่ 28 กรกฏาคม 2558 นายสุจิระ สอนสุภาพ เกษตรอำเภอนาวัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนาวั...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เกษตรจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับผอ.สสข.๖ เชียงใหม่ เยี่ยมการจัดนิท...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง
 •  
  สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เผยแพร่ข่าว ท่านรัฐมนตีรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานคลินิกเกษ...
  เปิดแล้ว 1 ครั้ง
 •  
  กรุงเทพมหานคร : นายธนโชติ หอมแย้ม เกษตรอำเภอเขตทวีวัฒนา มอบหมายให้ นางสาวปิยาพัชร ประไพพาณิชย์ นักวิ...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  กรุงเทพมหานคร : นายธนโชติ หอมแย้ม เกษตรอำเภอเขตทวีวัฒนา มอบหมายให้ นางสุวรรณา จงกมลวิวัฒน์ นักวิชากา...
  เปิดแล้ว - ครั้ง
 •  
  ดร.ประหยัด มะโนพะเส้าา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพร้อมคณะสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมจัด F...
  เปิดแล้ว 2 ครั้ง