แบบฟอร์มอิเล็คทรอนิกส์(e-Forms)

ทะเบียนเกษตรกร ทะเบียนผู้ปลูกเศรษฐกิจ
  • แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก(3พืช) ดาวน์โหลด
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช
  • แบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช ดาวน์โหลด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ทะเบียนข้อมูล GAP
  • แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายกลุ่ม) ดาวน์โหลด
  • แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช(สำหรับรายเดียว) ดาวน์โหลด