การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ITA

ปี 2563ปี 2564
โครงสร้าง

– แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

– ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

ลิงก์เชื่อมโยง
ข้อมูลผู้บริหาร

– แสดงรายงานของผู้บริหารของหน่วยงาน

– ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

ลิงก์เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่

– แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

ลิงก์เชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

– แสดงแผนการดำเนินการภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

ลิงก์เชื่อมโยง
ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

– ที่อยู่หน่วยงาน

– หมายเลขโทรศัพท์

– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

– แผนที่ตั้งหน่วยงาน

ลิงก์เชื่อมโยง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ลิงก์เชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์

– แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน- แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

– เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

ลิงก์เชื่อมโยง
Q&A

– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad กล่องข้อความถาม – ตอบ เป็นต้น

– สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ลิงก์เชื่อมโยง
Social Network

– แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook , Twitter , Instagram เป็นต้น

– สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ลิงก์เชื่อมโยง

Facebook
Twitter
Instagram
SOCIALICON