โครงการสำคัญ

กอง/สำนัก/ศูนย์ ในส่วนกลาง
ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร(ศสช.)
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ(ศทม.)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(หม่อนไหม)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา(อาชีพการเกษตรจักรกลเกษตร)
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตร(ศทว.)

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/02/2563