ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 


 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

ตำแหน่ง : อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. : -
โทรสาร : -
e-mail : -

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

ประวัติการศึกษา 

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2528

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ปฐพีวิทยา)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปี 2540

ประวัติการทำงาน 

 • ตำแหน่งอาจารย์ 1 วิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา
 • หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4   
 • หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1    
 • รองอธิบดีกรมการข้าว
 • รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตำแหน่งอื่นๆ 

 • ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นอุปนายกคนที่ 2 สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก  (ป.ช.)
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม
ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
โทร. : 0 2579 3815
โทรสาร :0 2579 3815
e-mail : -

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

ประวัติการศึกษา 

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต : (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

 • รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
 • ผู้อำนวยการกองแผนงาน
 • ผู้อำนวยการกองคลัง

เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

   • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2560  

  • เหรียญจักรพรรดิมาลา : ปี 2552  

  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2550  

  • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2545  

  • ตริตาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2543  

  • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2541  

  • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2537  

  • จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชาตรี บุญนาค
ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

โทร. : 0 2955 1632
โทรสาร :0 2579 0922
e-mail : Chartreebn@gmail.com

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

ประวัติการศึกษา 

 • ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต : (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต : (ส่งเสริมการเกษตร) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     

ประวัติการทำงาน

 • รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
 • ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
 • ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
 • ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2560  

  • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2556  

  • เหรียญจักรพรรดิมาลา : ปี 2554  

  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2548  

  • ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2545  

  • ตริตาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2542  

  • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2538  

  • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2536  

  • จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2534

 

 

 

นายทวี มาสขาว

ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. : -
โทรสาร : -
e-mail : -

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ -

ประวัติการศึกษา 

 • -
 • -
 • -

ประวัติการทำงาน 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

 • -
 •  -
 •  -
 •  -
 •  -
 •  -
 •  -
 •  - 
 •  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร

ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. : -
โทรสาร : -
e-mail : -

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ -

ประวัติการศึกษา 

 • -
 • -
 • -

ประวัติการทำงาน 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

 • -
 •  -
 •  -
 •  -
 •  -
 •  -
 •  -
 •  - 
 •  -

 

Update Date : บันทึกเมื่อ : 22/04/2563