พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) (WORD)

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) (PDF)

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียนของวิสาหกิจชุมชน (พ.ศ. 2560) (WORD)

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียนของวิสาหกิจชุมชน (พ.ศ. 2560) (PDF)

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 (WORD)

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 (PDF)

Community Enterprise Promotion Act (No. 2) (พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (WORD)

Notification of the Community Enterprise Promotion Board (ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ) (WORD)

Regulations of the Community Enterprise Promotion Board (ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) (WORD)

Update Date : บันทึกเมื่อ : 09/10/2563