คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

2017-01-17 02:33:18

ข้อมูลเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

2017-01-10 02:33:18

ข้อมูลเพิ่มเติม
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

2017-01-10 02:34:38

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียน ของวิสาหกิจชุมชน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการต่อทะเบียน ของวิสาหกิจชุมชน

2020-10-12 11:00:22

ข้อมูลเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

2020-10-09 15:38:55

ข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ปี 2562)

คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ปี 2562)

2020-10-12 11:29:01

ข้อมูลเพิ่มเติม
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (SMCE)

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (SMCE)

2020-10-12 13:13:19

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

2020-10-12 13:16:27

ข้อมูลเพิ่มเติม
แบบฟอร์มต่างๆ ในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

แบบฟอร์มต่างๆ ในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

2020-10-12 13:29:11

ข้อมูลเพิ่มเติม