หากใส่ปุ๋ยอินทรีย์แล้ว พืชจะนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยหรือไม่« Back to Questions List

Posted by esc2560Admin
Asked on มีนาคม 22, 2023 4:37 pm

พืชจะยังไม่สามารถดูดธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ทันที เพราะเมื่อเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปในดิน ยังจะต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในดิน แล้วปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นออกมาในรูปสารประกอบอินทรีย์และไอออน หลังจากนั้นพืชจึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้

Posted by ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
Answered On มีนาคม 23, 2023 4:38 pm