ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๖ ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ หนอนใยผัก


ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๕๖ ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
หนอนใยผัก (Diamondback moth)

            เตือนเกษตรกรผู้ปลูกผักเพื่อการค้าในเขตจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังการระบาดของหนอนใยผัก โดยเฉพาะพืชผักตระกูลกะหล่ำ เนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศเหมาะต่อการการระบาดของหนอนใยผัก ดังนั้น ขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอเมื่อเริ่มพบการทำลายของหนอน
ใยผัก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อหาทางควบคุม และป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Plutella xylostella Linnaeus.

วงศ์  :   Plutellidae

อันดับ  :   Lepidoptera

ชื่ออื่น  :   หนอนใย หนอนใยตัวจรวด

รูปร่างลักษณะ
           
ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก วางไข่เป็นฟองหรือกลุ่มเล็ก ๆ ทั้งบนใบและใต้ใบไข่มีสีเหลืองอ่อน หนอนลำตัวยาวเรียวหัวท้ายแหลม ส่วนท้ายมีปุ่มยื่นออกเป็น 2 แฉก สีเขียวอ่อน เทาอ่อน หรือเขียวปนเหลือง เมื่อถูกตัว จะดิ้นและทิ้งตัวลงดินโดยการชักใย เข้าดักแด้ตามใบพืชโดยมีใยปกคลุม

ลักษณะการทำลาย
         
หนอนเมื่อฟักออกจากไข่ใหม่ๆ กัดกินอยู่ภายในใบ หลังจากนั้นออกมากัดกินภายนอกทำให้ใบเป็นรูพรุน หากมีการระบาดรุนแรงหนอนใยผักจะกัดกินใบจนเหลือแต่ก้านใบ หรือถ้าเกิดกับผักในระยะต้นอ่อน หนอนจะกัดทำลายส่วนยอดจนชะงักการเจริญเติบโต สำหรับผักในระยะที่ออกดอก ติดฝัก ดอกและฝักอาจถูกทำลายหมดไปได้

พืชอาหาร
           
พืชตระกูลกะหล่ำ เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า ผักกาดหัว หัวไชเท้า ผักกาดเขียวปลี และผักกาดขาว 

การแพร่ระบาด

            โดยในประเทศไทยพบมีการระบาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีในเกือบทุกพื้นที่ และมักพบการแพร่ระบาดในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิเหมาต่อการเพิ่มจำนวนประชากรของหนอนใยผัก

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
            ๑. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
            ๒. เก็บเศษผักออกจากแปลงหลังเก็บเกี่ยว ถ้าทิ้งไว้จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
            ๓. ใช้เรือนตาข่ายไนล่อนหรือปลูกผักกางมุ้ง
            ๔. ใช้เชื้อบาซิลลัส ทรูริงเยนซีส (บีที) พ่นทุก ๔ - ๗ วัน เมื่อพบการระบาด อัตราการใช้ตามคำแนะนำในฉลาก
            ๕. ใช้เมล็ดสะเดาบด อัตรา ๑ กิโลกรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร แช่ทิ้งไว้ ๒๔ ชั่วโมง แล้วกรองเอาน้ำไปพ่นในแปลง
            ๖. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ
                      - ตัวห้ำ เช่น มวนตาโต มวนพิฆาต มวนเพชฌฆาต ต่อรัง ต่อหมาร่า ต่อขายาว จิ้งหรีดหนวดยาว ตั๊กแตนตำข้าว แมลงปอบ้าน แมลงปอเสือ และด้วงดิน
                      - ตัวเบียน เช่น Trichogramma confusum, Trichogrammatoidae bactrae, Cotesia plutellae, Thyraeella collaris (Grav)
             ๗. หากพบการระบาดรุนแรงให้ใช้สารเคมีพ่นแนะนำดังนี้
                      - คลอร์ฟีนาเพอร์ (แรมเพจ ๑๐% SC) อัตรา ๒๐ – ๔๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ
                       - สปินโนแซด (ซัคเซค ๑๒๐ ๑๒% SC) อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

**** งดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว ๗ วัน และพ่นติดต่อกัน ๒ – ๓ ครั้ง เมื่อพบการระบาดรุนแรง

 

ที่มา  :  กรมวิชาการเกษตร , กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่ปรึกษา      :  นางจิระนุช  ชาญณรงค์กุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
                        นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฏ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

เรียบเรียงโดย :  นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุ่มจิตร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
                          นายสามารถ  ศรีวิลัย  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
                          กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 03/07/2561