ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗๕ ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรคกาบใบแห้ง


ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗๕ ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
โรคกาบใบแห้ง (Sheath blight Disease)

            เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าวที่ข้าวอยู่ในระยะแตกกอถึงออกรวง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคกลาง เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกกระจายหลายพื้นที่ สภาพอากาศมีความชื้นสูง เหมาะต่อการระบาดของโรคกาบใบแห้ง โดยเฉพาะในข้าวที่มีการแตกกอมาก ดังนั้น เกษตรกรในจังหวัดดังกล่าว และจังหวัดใกล้เคียง หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเริ่มพบใบข้าวมีอาการแผลสีเขียวปนเทาตามกาบใบตรงบริเวณใกล้ระดับน้ำ หากรุนแรงแผลสามารถลุกลามถึงใบธงและกาบหุ้มรวงข้าวทำให้ใบและกาบใบเหี่ยวแห้ง ให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อดำเนินการหาแนวทางควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

เชื้อสาเหตุ  :  เชื้อรา  Rhizoctonia solani

ลักษณะอาการ
            เริ่มพบโรคในระยะข้าวแตกกอจนถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยว ยิ่งต้นข้าวมีการแตกกอมากก็จะเบียดเสียดกันมากขึ้น ทำให้โรคมีความรุนแรง ลักษณะแผลสีเขียวปนเทา ปรากฏตามกาบใบตรงบริเวณใกล้ระดับน้ำ แผลจะลุกลามขยายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดไม่จำกัดและลุกลามขยายขึ้นถึงใบข้าว ถ้าเป็นพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอ แผลสามารถลุกลามถึงใบธงและกาบหุ้มรวงข้าว ทำให้ใบและกาบใบเหี่ยวแห้ง ผลผลิตจะลดลงอย่างมาก

 

การแพร่ระบาด
            พบมาก ในนาชลประทาน ภาคกลาง ภาคเหนือ และ ภาคใต้ เชื้อราสามารถสร้างเม็ดขยายพันธุ์ อยู่ได้นานในตอซังหรือวัชพืชในนาตามดินนา และมีชีวิตข้ามฤดูหมุนเวียนทำลายข้าวได้ตลอดฤดูการทำนา

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
            ๑. สำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกสัปดาห์
            ๒. ใช้พันธุ์ต้านทาน เช่น กข ๑๓
            ๓. หลังเก็บเกี่ยวข้าวควรเผาตอซัง และพลิกไถหน้าดิน เพื่อทำลายส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา
            ๔. กำจัดวัชพืชตามคันนาและแหล่งน้ำ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อราสาเหตุโรค
            ๕. พ่นด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา และบาซิลัส ซับทิลิส อัตราตามคำแนะนำในบริเวณที่เริ่มพบโรคระบาดไม่จำเป็นต้องพ่นทั้งแปลงเพราะโรคกาบใบแห้งจะเกิดเป็นหย่อมๆ
            ๖. หากจำเป็นต้องใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น โพรพิโคนาโซล เพนไซคูรอน ๒๕% ดับบลิวพี ตามอัตราตามฉลาก

 

ที่มา  :  ๑. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร
  
           ๒. องค์ความรู้เรื่องข้าว  กรมการข้าว

ที่ปรึกษา      :  นางจิระนุช  ชาญณรงค์กุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
     
                    นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฏ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

เรียบเรียงโดย :  นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุ่มจิตร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ     กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 21/08/2561