ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๒ ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เพลี้ยไฟพริก


ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓๒ ประจำวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เพลี้ยไฟพริก (Chilli thrips)

            เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพริกทุกภาคของประเทศไทย ให้ระวังการระบาดของเพลี้ยไฟ เนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อน แห้งแล้ง สภาพอากาศเหมาะต่อการระบาดของเพลี้ยไฟพริก หากทำลายในช่วงพริกกำลังออกดอกจะทำให้ดอกร่วงเสียหายกระทบต่อผลผลิตได้ ดังนั้น เกษตรควรหมั่นสำรวจแปลงพริกอย่างสม่ำเสมอ หากพบการเข้าทำลายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านทันที เพื่อหาแนวทางการป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

ชื่อวิทยาศาสตร์  :   Scirtothrips dorsalis Hood

วงศ์  :   Trhipidae

อันดับ  :   Thysanoptera

ชื่ออื่น  :   -

รูปร่างลักษณะ
            เพลี้ยไฟเป็นแมลงขนาดเล็ก ลำตัวยาวเพียง ๑ มิลลิเมตร สีน้ำตาลอ่อน มีปีก ๒ คู่ ประกอบด้วยขนเส้นเล็กๆ ตัวอ่อนจะแตกต่างจากตัวเต็มวัยที่มีขนาดเล็กกว่าและไม่มีปีก ตัวเต็มวัยเคลื่อนที่ได้เร็ว สามารถทำลายพืชเมื่ออยู่ในระยะตัวอ่อนและเต็มวัย โดยอาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบ ดอก ผล หรือส่วนอ่อนๆของต้นพริก เมื่อโตเต็มที่ก็จะเข้าดักแด้ตามพื้นดินบริเวณโคนต้นพริก

ลักษณะการทำลาย
          ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ใช้ปากเจาะและดูดดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบ ดอก ผล หรือส่วนอ่อนๆของต้นพริก บริเวณที่ถูกทำลายจะเป็นรอยสีน้ำตาล หากทำลายที่ใบก็จะเป็นรอยสีน้ำตาลที่บริเวณด้านล่างของเนื้อใบ ขอบใบหงิกงอม้วนขึ้นด้านบนทั้งสองข้าง ถ้าเกิดในระยะที่พริกออกดอกจะทำให้ดอกร่วง หากทำลายที่ผลพริกจะทำให้ผลบิดงอผิดรูปทรง หากระบาดรุนแรงจะทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโต หรือตายในที่สุด ในช่วงที่มีอากาศแห้งแล้งอาจทำความเสียหายได้ถึง ๘๐ %

พืชอาหาร
            พริก ถั่วลิสง เงาะ ส้ม ส้มโอ มะละกอ มะขาม มังคุด ทุเรียน มะม่วงหิมพานต์

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
            ๑. สำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
            ๒. ให้น้ำสม่ำเสมอ บำรุงต้นให้แข็งแรงในช่วงอากาศแห้งแล้ง
            ๓. หากจำเป็นต้องใช้สารเคมีกำจัดแมลงแนะนำ ดังนี้
                    - คาร์บาริล ๘๕% WP อัตรา ๒๐ - ๓๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
                    - โพรไทโอฟอส ๕๐% EC อัตรา ๒๐ - ๓๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
                    - เมทิโอคาร์บ ๕๐% WP อัตรา ๒๐ - ๓๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
                    - คาร์โบซัลแฟน ๒๐% EC อัตรา ๒๐ - ๓๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
                    - อิมิดาโคลพริด ๑๐% SL อัตรา ๒๐ - ๔๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
งดพ่นก่อนเก็บเกี่ยว ๑๔ วัน

 

 

ที่มา :  ๑. นายสัจจะ  ประสงค์ทรัพย์  สถาบันวิจัยพืชสวน  กรมวิชาการเกษตร   (http://hort.ezathai.org/?p=3502)
         ๒. กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่ปรึกษา      :  นางจิระนุช  ชาญณรงค์กุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
                    นางสาวสุมนา  สิมาสฤษฏ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

เรียบเรียงโดย :  นางสาวเบญจมาภรณ์  ชุ่มจิตร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/04/2561