ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๕๑ ประจำวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรคราน้ำค้างในองุ่น (Downy mildew)


ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๕๑ ประจำวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โรคราน้ำค้างในองุ่น (Downy mildew)

            เตือนเกษตรกรที่ปลูกองุ่น เนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มหนาวเย็น ความชื้นในอากาศสูงให้ระวังการระบาดของโรคราน้ำค้าง จึงขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ โดยอาการเริ่มแรกของโรคราน้ำค้างที่สังเกตได้ คือ ที่ใบองุ่นระยะใบอ่อนปรากฏจุดเหลืองด้านบนใบ องุ่นบางพันธุ์จุดสีเหลืองที่แสดงอาการอาจมีลักษณะเป็นเหลี่ยมหรือจุดขยายโตเชื่อมกัน ด้านใต้ใบตรงข้ามจุดเหลืองจะพบปุยสีขาวของเชื้อราเป็นจำนวนมาก เชื้อราจะเข้าทำลายยอดทำให้ยอดโค้งงอคล้ายไม้เท้า และมีเชื้อราสีขาวปกคลุม ที่ช่อดอกจะมีราสีขาวจับช่อดอกทำให้แห้ง และหลุดร่วงอย่างรวดเร็ว เชื้อราทำให้
ผลอ่อนฝ่อหลุดร่วง และทำให้เนื้อเยื่อผลแข็งเป็นแอ่งบุ๋มบนผลที่โตแล้ว เชื้อราสามารถแพร่ระบาดได้ดีโดยลมและฝน หากพบต้นองุ่นแสดงอาการดังกล่าว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

เชื้อสาเหตุ  :  เชื้อรา Plasmopara viticola

ลักษณะอาการ
            
อาการบนใบองุ่น ใบที่ถูกโรคทำลายในระยะแรกจะเห็นเพียงจุดเล็กๆ สีเหลืองปนเขียวทางด้านบนของใบ ต่อมาจะขยายเป็นแผลใหญ่ขึ้นขนาดของรอยแผลไม่แน่นอน ในระยะนี้ถ้าดูด้านล่างของใบตรงที่เป็นแผลจะพบเชื้อราสีขาวอยู่เป็นกลุ่มเห็นได้ชัด ซึ่งบริเวณกลุ่มนี้จะมีส่วนขยายพันธุ์สามารถที่จะเจริญแพร่ระบาดติดต่อไปยังใบอื่นๆ หรือแปลงอื่นๆ โดยปลิวไปกับลม อาการของโรคจะสังเกตได้ก็ต่อเมื่อเชื้อราเข้าทำลายแล้ว ๔ - ๖ วัน
            อาการที่ยอดอ่อน ยอดอ่อนที่ถูกโรคเข้าทำลายจะแคระแกร็น ยอดสั้น มีเชื้อราสีขาวขึ้นปกคลุมยอดเห็นได้ชัดเจน ยอดอ่อนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและแห้งตาย
ในที่สุด
            อาการที่ช่อดอก ช่อดอกที่รับเชื้อจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเป็นหย่อมๆ อีก ๒ - ๓ วัน ต่อมาจะเห็นเชื้อราสีขาวขึ้นทีช่อดอก ช่อดอกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
และแห้งติดเถา โดยช่อดอกอาจแห้งจากโคนช่อ ปลายช่อ หรือกลางช่อก็ได้
            อาการที่ช่อผล จะเกิดกับผลอ่อน โดยครั้งแรกจะมีลักษณะเป็นจุดหรือลายทางๆ สีน้ำตาลที่ผลผลเริ่มแห้งเปลือกผลเหี่ยวเปลี่ยนเป็นสีเทาปนสีน้ำเงิน หรือน้ำตาลแก่ ถ้าเป็นมากผลจะเหี่ยวหมดทั้งช่อ
            อาการที่เถา - ที่มือเกาะ อาการที่มือเกาะหรือที่หนวดนั้นเริ่มจากมือเกาะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองปนเขียว และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแห้งติดเถา สำหรับอาการที่เถาองุ่นผิวเปลือกจะเปลี่ยนเป็นสีดำหรือสีน้ำตาล มองเห็นเชื้อราสีขาวตรงกลางแผลได้ชัดเจนทำให้ยอดเคระแกร็น

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้
           
๑. สำรวจแปลงองุ่นอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์
           ๒. บำรุงรักษาต้นองุ่นให้สมบูรณ์ โดยตัดแต่งพุ่มต้นให้โปร่ง อย่าให้กิ่งห้อยย้อยลงจากค้างให้อากาศถ่ายเทสะดวกจะช่วยลดความชื้น และช่วยลดการระบาดของโรค
           ๓. ทำความสะอาดสวน ตัดแต่งกิ่ง รวมทั้งใบที่ตัดออกจากต้นให้นำไปเผาทิ้งหรือฝังอย่าปล่อยทิ้งไว้ในสวนจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค
           ๔. เมื่อเริ่มพบอาการของโรคให้พ่นเชื้อแบคทีเรียบีเอส (บาซิลลัส ซับทิลิส) ควบคุมโรคบริเวณที่เกิดอาการของโรคในช่วงเย็นแดดอ่อน อัตราการใช้ตามคำแนะนำในฉลาก
           ๕. หากมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมี แนะนำให้ใช้ ดังนี้
                 - เมทาแลคซิล + แมนโคเซบ ๗๒ % ดับบลิวพี อัตรา ๕๐ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร
                 - ฟอสอีธิลอลูมินั่ม ๘๐ % ดับบลิวพี อัตรา ๒๕ กรัม ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

 

 

ที่มา  :  กรมส่งเสริมการเกษตร ,  ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรียบเรียงโดย :  กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช  กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

 

Update Date : บันทึกเมื่อ : 30/11/2560