โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot Disease)


ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๕๕ ประจำวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
โรคใบจุดสีน้ำตาล (Brown Spot Disease)

            เตือนเกษตรกรที่ปลูกข้าวในทุกภาคของประเทศไทย จากข้อมูลจากแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูข้าวพบโรคใบจุดสีน้ำตาล ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ประกอบกับสภาพอากาศเหมาะต่อ
การระบาดของโรค ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการอาการของโรคใบจุดสีน้ำตาล ใบข้าวมีแผลจุดสีน้ำตาลรูปกลมหรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของแผลมีสีเหลือง ให้รีบแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อดำเนินการควบคุม และหาทางป้องกันกำจัด
ก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

Download ดาวน์โหลดเอกสาร

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/12/2560